တိုက္ ရိုက္ ၾကည့္ရႈနိုငၱဲ့ လင့္ေၾတ ပါ ထည့္ေပးထား တယ္ေနာ္ ONE Championship အၿဖဲ႕ အစၫ္း ရဲ႕ ေအာက္ တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕ စငၠာ ပူနိုင္ငံမြာ က္င္းပမယ့္ ၿပဲစ […]

Justin Bieber may be a Grammy Award-winning Canadian pop star who was discovered via YouTube. His latest hits include “Let […]