အောင်လ ကြီးကို လိုင်းပေါ်ကနေ တိုက်ရိုက်အားပေးလိုက်ကြရအောင်ဗျာ….တိုက်ရိုက်လင့်တွေစုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်

Posted on

တိုက္ ရိုက္ ၾကည့္ရႈနိုငၱဲ့ လင့္ေၾတ ပါ ထည့္ေပးထား တယ္ေနာ္

ONE Championship အၿဖဲ႕ အစၫ္း ရဲ႕ ေအာက္ တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕ စငၠာ ပူနိုင္ငံမြာ က္င္းပမယ့္ ၿပဲစ ၪၼြာ ၾကၽႏ္ေတာ့္ ရဲ႕ မစၵယ္ဝိ တၱႏ္းခ္ ႏၸီယံခါးပတ္ ကာၾကယ္ ၿပဲကိုေခါ ျငၸဲအ်ဖစ္၊ စိႏ္ေခၚ သူ Rienner De Ridder နဲ႕ရငၦိဳင္ ထိုးသတ္ၾသား မြာ်ဖစၸါတယ္။

အောင်လအန်ဆန်

်မႏၼာနိုင္ငံက ပရိတ္သတ္ေ ေၾတအ နနဲ႕ၾကၽႏ္ေတာ့္ ရဲ႕ခ္ႏၸီယံခါးပတၠာၾကၾယၸဲ ကိုၾကည့္ရႈအားေ ပးမယ္ ဆိုရင္ ေအာကၱိဳဘာ လ ၃၀ ေသာၾကာည ၇ နာရီအခ္ိႏၼြာ Skynet Sports 3 နဲ႕ Skynet SportHD ႐ုပ္သံလိုင္းမ္ား ေကနတဆင့္ေစာင့္ေ မြ္ာ္ၾကည့္ရႈအားေပးနို ငၸါတယ္။

အောင်လအန်ဆန်

ဖုႏ္းေကနတဆ င့္ၾကည့္ရႈအားေ ပးမယ့ၸရိ တ္သတၼ္ား အၾတက္ One Championship အၿဖဲ႕အစၫ္း ရဲ႕တရားဝင္ ONE Championship Application နဲ႕ ONE Championship YouTube Channel တို႔မြတဆင့္ဝ င္ေရာက္ၾကည့္ ရႈနိုငၸါတယ္။

ONE Championship Application Download Link – https://bit.ly/3kzjNog

အားလုံးပဲ ကိုဗစ္ေ ရာဂါကပၦိဳး အခ္ိႏၠာၾလ ဖစၱဲ့အၾတက္၊ က္ႏ္းမာေရးကို အထူးဂ႐ုစိုက္ၿပီးေ ရာဂါ်ပန႔ၸျားမႈမြတား ဆီးဖို႔အၾတကႅဳ စုလူေဝး်ဖင့္ၾကည့္ရႈ် ခင္းမ္ားမ်ပဳလုပ္ ၾကပါရႏ္ႏြင့္ရငၦိဳင္ ထိုးသတ္ရတဲ့ယြ ၪ္ၿပိဳျငၸဲ်ဖစၱဲ့ေအ လ္ာက္၊အားေပး် ကည့္ရႈေနစၪၥိတႅႈပ္ ႐ြားမႈ်ဖစ္ေပၚနိုင္သ ည့္အၾတက္သက္ႀကီး႐ၾယ္ အိုမ္ား၊ႏြလုံးႏြင့ၸ တ္သက္သည့္ေရာဂါ အခံ႐ြိသူမ္ားဂ ႐ု်ပဳသတိထားၾကည့္ရႈ ၾကပါလို႔ေ်ပာလိုပါ တယ္။


YouTube Channel – https://bit.ly/31IsRiW

အားလုံးကို အားေ ပးမႈအၾတက္ အထူးေက္း ဇူးတငၸါတယ္။

်မႏၼာနိုင္ငံ သားေၾတ အားလုံးနဲ႕ ၾကၽႏ္ေတာ့္ရဲ႕ကခ္ငႅဴမ္ိဳးေၾတ အားလုံးကို၊ကို ယၥား်ပဳၿပီး ခ္ႏၸီယံခါးပတၠိဳ ကာၾကယၹိဳ႕ယြၪ္် ပိုငၳိဳးသတ္အ နိုင္ယဴၾသား မြာပါလို႔လၫ္း ေအာငႅက ေ်ပာဆိုထားပါတယ္။

တိုက္ရိဳက္ၾကည့္ရႏ္

Source: Aung La N Sang

တိုက္ ရိုက္ ၾကည့္ရႈနိုင္တဲ့ လင့္ေတြ ပါ ထည့္ေပးထား တယ္ေနာ္

ONE Championship အဖြဲ႕ အစည္း ရဲ႕ ေအာက္ တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕ စင္ကာ ပူနိုင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ ပြဲစ ဥ္မွာ ကြၽန္ေတာ့္ ရဲ႕ မစ္ဒယ္ဝိ တ္တန္းခ် န္ပီယံခါးပတ္ ကာကြယ္ ပြဲကိုေခါ င္ပြဲအျဖစ္၊ စိန္ေခၚ သူ Rienner De Ridder နဲ႕ရင္ဆိုင္ ထိုးသတ္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံက ပရိတ္သတ္ေ တြေအ နနဲ႕ကြၽန္ေတာ့္ ရဲ႕ခ်န္ပီယံခါးပတ္ကာကြယ္ပြဲ ကိုၾကည့္ရႈအားေ ပးမယ္ ဆိုရင္ ေအာက္တိုဘာ လ ၃၀ ေသာၾကာည ၇ နာရီအခ်ိန္မွာ Skynet Sports 3 နဲ႕ Skynet SportHD ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ား ကေနတဆင့္ေစာင့္ေ မွ်ာ္ၾကည့္ရႈအားေပးနို င္ပါတယ္။

ဖုန္းကေနတဆ င့္ၾကည့္ရႈအားေ ပးမယ့္ပရိ တ္သတ္မ်ား အတြက္ One Championship အဖြဲ႕အစည္း ရဲ႕တရားဝင္ ONE Championship Application နဲ႕ ONE Championship YouTube Channel တို႔မွတဆင့္ဝ င္ေရာက္ၾကည့္ ရႈနိုင္ပါတယ္။

အားလုံးပဲ ကိုဗစ္ေ ရာဂါကပ္ဆိုး အခ်ိန္ကာၾလ ဖစ္တဲ့အတြက္၊ က်န္းမာေရးကို အထူးဂ႐ုစိုက္ၿပီးေ ရာဂါျပန႔္ပြားမႈမွတား ဆီးဖို႔အတြက္လု စုလူေဝးျဖင့္ၾကည့္ရႈျ ခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ ၾကပါရန္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ ထိုးသတ္ရတဲ့ယွ ဥ္ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္တဲ့ေအ လ်ာက္၊အားေပးျ ကည့္ရႈေနစဥ္စိတ္လႈပ္ ရွားမႈျဖစ္ေပၚနိုင္သ ည့္အတြက္သက္ႀကီး႐ြယ္ အိုမ်ား၊ႏွလုံးႏွင့္ပ တ္သက္သည့္ေရာဂါ အခံရွိသူမ်ားဂ ႐ုျပဳသတိထားၾကည့္ရႈ ၾကပါလို႔ေျပာလိုပါ တယ္။

အားလုံးကို အားေ ပးမႈအတြက္ အထူးေက်း ဇူးတင္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံ သားေတြ အားလုံးနဲ႕ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ အားလုံးကို၊ကို ယ္စားျပဳၿပီး ခ်န္ပီယံခါးပတ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ယွဥ္ျ ပိုင္ထိုးသတ္အ နိုင္ယူသြား မွာပါလို႔လည္း ေအာင္လက ေျပာဆိုထားပါတယ္။

Source: Aung La N Sang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *